In ons laatste nieuws hebben we het vooral gehad over de digitale toegankelijkheid van websites in de publieke sector. We hebben jullie minder verteld over de Toegankelijkheidswet (Accessibility Act) die op 13 maart 2019 is goedgekeurd (zie hun persbericht na de stemming (in het Engels)).

Waar bestaat het uit?

Afgezien van de digitale toegankelijkheid wilde de Europese Unie met deze richtlijn een groot aantal moeilijkheden oplossen in het dagelijkse leven van gehandicapten of andere personen voor wie bepaalde procedures, zoals het gebruik van een smartphone of het kopen van een elektronisch treinkaartje, niet gemakkelijk zijn. Na de websites voor openbare diensten zijn het nu andere producten en diensten van openbaar nut die Europa in het vizier neemt.

De maatregelen die in deze Europese wetgevingsakte bedoeld worden, zullen al deze mensen helpen om actief en op voet van gelijkheid aan de samenleving deel te nemen, en tegelijkertijd de verbeelding van de ondernemingen stimuleren om "toegankelijk" te creëren. Wanneer de voorschriften niet worden nageleefd, worden er boetes voorzien. Je kunt het onderwerp dus beter ernstig nemen!

Concreet is het dus een kwestie van toegankelijkheid:

  • geldautomaten en andere betaalterminals;
  • kaartjesautomaten en automatische check-in terminals;
  • computers en besturingssystemen;
  • smartphones, tablets en televisieapparatuur;
  • audiovisuele mediadiensten en e-boeken;
  • e-commerce;
  • enkele elementen over personenvervoer;
  • elektronische communicatie, waaronder 112 (het alarmnummer)

De lidstaten hebben tot 2022 de tijd om deze richtlijn aan te nemen en dus in hun wetgeving op te nemen. Wat ons betreft, wij zijn er al mee bezig!

De voorziene sancties:

Artikel 30 van de richtlijn bepaalt dat:

  1. De lidstaten het stelsel van de sancties dat toegepast wordt op overtredingen tegen de vastgestelde nationale bepalingen van de richtlijn vaststellen en treffen alle maatregelen die nodig zijn om de daadwerkelijke toepassing van die sancties te verzekeren.
  2. De aldus vastgestelde straffen moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. Deze sancties gaan vergezeld van doeltreffende corrigerende maatregelen ingeval de marktdeelnemers deze bepalingen niet naleven.

Wat België betreft, werkt een werkgroep momenteel aan de omzetting van dit artikel in Belgisch recht. Wij zullen jullie op de hoogte houden van het verloop van dit dossier.