De gefedereerde entiteiten hebben heel hard gewerkt om een analyse van de websites van de overheidssector te kunnen opstellen. Er is een mooie samenwerking tot stand gekomen, die samen, met dezelfde hulpmiddelen, vooruitgang kunnen boeken bij de ondersteuning van openbare sites naar een betere toegankelijkheid.

Na twee jaar partnerschap maakt de Belgische Staat op deze 23 september, de dag van de digitale toegankelijkheid, een eerste evaluatie van zijn toegankelijkheid:

 • Meer dan 600 websites zijn op een geautomatiseerde manier gecontroleerd en hebben een verslag ontvangen over hun mate van naleving, variërend van niet-conform tot gedeeltelijk conform. Sommige voldoen zelfs volledig aan de eisen na een grondige audit.
 • De sites werden geselecteerd via een partnerschap met het Belgian Disability Forum om hun prioriteiten te bepalen en vervolgens, volgens de criteria van categorie (Overheid en Bestuur, Justitie, Onderwijs, Essentiële Basisdiensten, Tewerkstelling en Belastingen, Milieubescherming, Huisvesting en Openbare Voorzieningen, Vrije tijd en Cultuur, Gezondheid, Vervoer, Openbare Orde en Veiligheid, Sociale Bescherming), vermogensniveau, en frequentie van gebruik.
 • Van deze 600 sites beschikte slechts 27% over een toegankelijkheidsverklaring. Dit is verplicht voor alle websites en mobiele applicaties van de publieke sector en kan gemakkelijk worden gedaan met behulp van de door ons aangeboden invulassistent.
 • Ook mobiele toepassingen in de overheidssector worden sinds dit jaar onder de loep genomen. Zij ontvangen een diepgaand auditverslag dat kan leiden tot een niveau van niet-naleving tot volledige naleving.

De meest voorkomende fouten zijn de volgende:

 1. Gebrek aan contrast in teksten en beelden, (1.4.3. Contrast)
 2. Fouten in de menustructuur (zoals gebrek aan logica in titels en ondertitels, slecht ontworpen inhoudsopgaven, fouten in invulformulieren, (1.3.1. Informatie en relaties)
 3. Ontbrekende beschrijving van afbeeldingen, (1.1.1. Niet-tekstuele inhoud)
 4. Ontbreken van beschrijving van formuliervelden, ontbreken van geïntegreerde webpaginabeschrijving, (4.1.2. Naam, rol en waarde)
 5. Gebrek aan links om menu's te omzeilen en inhoud rechtstreeks te koppelen. (2.4.1. Blokken omzeilen)

Er worden momenteel verschillende projecten ontwikkeld met alle gefedereerde entiteiten:

 • De invoering van een nieuw analyseraster dat een gedetailleerder overzicht biedt van het toegankelijkheidsniveau van elke site of toepassing, alsmede een openbaar toegankelijkheidslabel,
 • Grotere nauwkeurigheid in de controleverslagen, zodat snel en eenvoudig corrigerende maatregelen kunnen worden genomen,
 • Nauwere samenwerking met lokale actoren zoals Cawab en Eqla, om samen, dichter bij de burgers, vooruitgang te boeken met het oog op nog toegankelijker overheidsdiensten,
 • Ontwikkeling van partnerschappen met andere lidstaten (Nederland, Luxemburg, Frankrijk) om een gemeenschappelijke aanpak te ontwikkelen,
 • De invoering van gestandaardiseerde toegankelijkheidsopleidingen voor contentmanagers en websiteontwerpers,
 • Oprichting van een gecentraliseerd en gedeeld platform met alle toegankelijkheidsverklaringen,
 • Het aanbieden van een onlineformulier om een klacht over de digitale toegankelijkheid van een website of applicatie te melden,
 • De openstelling van onze controletools voor alle sitebeheerders.

Conclusies:

We verwachtten deze eerste beoordeling. Het lijkt misschien gemengd, maar het geeft een stand van zaken weer van de digitale toegankelijkheid in België. Het onderstreept ons uitgangspunt dat deze periode vooral de bewustmaking en opleiding van beheerders van openbare websites inzake digitale toegankelijkheid mogelijk heeft gemaakt.

We kunnen nu al de evolutie zien in de afhandeling van deze zaken, het verschijnen van toegankelijkheidscriteria in overheidsopdrachten, spontane verzoeken om audits van sites of mobiele toepassingen, de aanwezigheid van toegankelijkheidsverklaringen op steeds meer sites, enz. Uit onze projecten blijkt ook dat wij nog heel wat ideeën moeten uitvoeren; wij hopen volgend jaar een veel positiever resultaat te kunnen melden.

Wij zijn zeer optimistisch over de verbetering van de digitale toegankelijkheid van overheidswebsites en daarmee van de toegang tot informatie en overheidsdiensten voor alle burgers!